Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 88/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Chełmie z 2015-09-14

Sygn. akt III RC 88/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 września 2015 roku

Sąd Rejonowy w Chełmie III Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie następującym:

Przewodniczący : Sędzia SR Leszek Breś

Protokolant: st. sekr. sąd. Agnieszka Nafalska

po rozpoznaniu w dniu 02 września 2015 roku

na rozprawie

sprawy z powództwa K. K. (1)

przeciwko D. K.

o alimenty

I.  zasądza od pozwanego D. K. PESEL (...) na rzecz jego syna K. K. (1) urodzonego w dniu (...) w C. PESEL (...) kwotę po 800 (osiemset) złotych miesięcznie tytułem alimentów, poczynając od dnia 13 lutego 2015 roku do dnia 31 września 2015 roku, zaś w okresie od 01 października 2015 roku w wysokości 900 (dziewięćset) złotych miesięcznie płatne z góry, do 10-tego dnia każdego miesiąca, do rąk powoda K. K. (1), wraz z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat;

II.  oddala powództwo w pozostałej części;

III.  koszty procesu pomiędzy stronami wzajemnie znieść ;

IV.  nakazuje ściągnąć od pozwanego D. K. na rzecz Skarbu Państwa – kasa Sądu Rejonowego w Chełmie kwotę 540 ( pięćset czterdzieści) złotych tytułem części opłaty należnej od pozwu od której powód był zwolniony, zaś pozostałą cześć opłaty należnej od pozwu przejmuje na rachunek Skarbu Państwa;

V.  wyrokowi w pkt I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt III RC 88/15

UZASADNIENIE

W pozwie z dnia 13 lutego 2015 roku (data wpływu) K. K. (1) domagał się zasądzenia od pozwanego D. K. alimentów po 2000 zł miesięcznie na jego rzecz, płatnych z góry do dnia 10 każdego miesiąca do jego rąk wraz z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki płatności którejkolwiek z rat od dnia wniesienia pozwu oraz zasądzenia od pozwanego nas rzecz strony powodowej kosztów procesu według norm przepisanych, rozpoznanie sprawy pod nieobecności strony powodowej, wydanie wyroku zaocznego w razie wystąpienia przesłanek z art. 339 k.p.c.

W uzasadnieniu powód wskazał, że jest studentem I roku studiów stacjonarnych I stopnia na Wydziale Elektrycznym Politechniki (...) kierunek Automatyka i Robotyka. Do dnia 13 stycznia 2015 roku rodzice K. K. (1) zamieszkiwali razem. Od tego dnia pozwany wyprowadził się do swojej matki, powodem były nieporozumienia pomiędzy rodzicami powoda a zwłaszcza romans pozwanego. Pozwany jest zatrudniony w Zakładzie Karnym we W. na stanowisku zastępcy dyrektora i wysokość jego wynagrodzenia miesięcznego to kwota 6000 zł. Ponadto pozwany prowadzi zajęcia jako trener w klubie sportowym (...) w C. na umowie –zlecenie. Z tego tytułu uzyskuje wynagrodzenie 700 zł miesięcznie. Pozwany dodatkowo pracuje w (...) Unii (...) jako trener i jego średnio roczny dochód za 2013 roku to kwota 9679,07 zł za 2012 roku kwota 8634,98 zł. Matka małoletniego powoda jest zatrudniona w Zespole Szkół w S. jako nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i jej wynagrodzenie to kwota powyżej 3200 zł miesięcznie. Matka małoletniego ponosi wydatki na utrzymanie mieszkania który zajmuje z synami. W ich skład wchodzi czynsz 550 zł, internet 50 zł, P. 49 zł, energia elektryczna 171 zł co drugi miesiąc, gaz 55 zł. Przedstawicielka ustawowa ponosi wydatki na paliwo w związku z dojazdami do swojego miejsca pracy i syna na korepetycje 100 zł miesięcznie. Wydatki związane z utrzymaniem powoda to wynajmem mieszkania 850 zł , ubrania 200 zł, kosmetyki 50 zł, wyżywienie 600 zł, dojazdy do domu 120 zł, bilet miesięczny 50 zł, telefon 40 zł, książki i ksero 50 zł, internet 20 zł oraz wyjazdy wakacyjne 70 zł miesięcznie ( k.2-4 )

Na rozprawie powód popierała powództwo (k. 33, k. 36, k. 62). Pozwany reprezentowany przez pełnomocnika uznał powództwa początkowo do kwoty po 900 zł , następnie do kwoty po 1000 zł w pozostałej części wnosił o jego oddalenie po czym zmienił stanowisko i uznawał powództwo do kwoty po 800 zł miesięcznie ( k. 36, k.62,k. 64)

Sąd Rejonowy w Chełmie ustalił następujący stan faktyczny.

K. K. (1) urodzony w dniu (...) jest synem D. K. i U. K. (bezsporne, odpis skrócony aktu stanu cywilnego k. 4).

K. K. (1) jest studentem I roku stacjonarnych studiów Politechniki (...) na Wydziale Elektrycznym kierunek Automatyka i Robotyka. W związku z czym podpisał umowę najmu mieszkania położonego w W. składającego się z 3 pokoi , kuchni, łazienki. Mieszkanie wynajmuje wspólnie z kolegami i koszt wynajmu to kwota 2300 zł. Na utrzymanie mieszkania wydatkuje kwotę 820 zł, internet 30 zł, woda 30 zł. Na dojazd do uczelni 50 zł, ksero 40 zł miesięcznie. Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego na zakup książek wydatkował kwotę 250 zł. Powód początkowo podał, że jest osobą zdrową i nie przyjmuje na stałe żadnych leków. W końcowych wyjaśnieniach podał, że jest alergikiem i na leki wydatkuje kwotę 300 zł. Nie posiada żadnego majątku. Wraz z rozpoczęciem studiów powód zakupił drukarkę, komputer i sprzęt elektryczny co łącznie wyniosło 5000 zł. W trakcie roku akademickiego powód nie pracował. Powód uczęszczał na kurs pierwszej pomocy, aby w okresie letnim pracować jako ratownik Koszt kursu wyniósł 600 zł. W okresie wakacyjnym 2015 powód pracował jako ratownik i za dwa miesiące uzyskał wynagrodzenie 4000 zł netto. Powód podał, że kwotę 1000 zł zapłacił za wynajem domku nad Jeziorem B. do tego dochodzi 800 zł na wyżywienie. Za telefon komórkowy uiszcza kwotę 60 zł do tego dochodzą wydatki na leki przeciwalergiczne 50 zł. Powód na wyjścia do lokalu wydatkuje kwotę 300 zł miesięcznie. Powód korzysta z usług fryzjer co stanowi miesięcznie wydatek 50 zł. Powód nie ma możliwości podjęcia w W. dorywczo pracy, bowiem studiuje na ciężkim kierunku i ma zajęcia od rana do wieczora. Powód otrzymywał od pozwanego alimenty od czasu kiedy jego ojciec wyprowadził się z domu, przy czym była to kwota 1500 zł. Jednakże powód nie był w stanie podać bliższych szczegółów co do płatności. Powód podał, że jego matka przekazuje na jego utrzymanie kwotę 1300 zł. Powód odmówił przyjęcia paczki od pozwanego, jak również nie utrzymuje z nim kontaktu telefonicznego- nie odbiera wykonywanych przez pozwanego połączeń telefonicznych. Powód zamierza podnosić kwalifikacje i chce ukończyć kurs sternika wydatki na ten cel to kwota 1300 zł. ( zeznania K. K. (1) k. 33,k. 62 v- 63 decyzja k. 9 umowa k.7-8, k. 10 )

Matka powoda jest zatrudniona na stanowisku nauczyciela w Zespole Szkół w S. i otrzymuje wynagrodzenie w wysokości około 3000 zł. Jej pensum wynosi 18 godzin tygodniowo i dodatkowo ma jeszcze 2 godziny. Leczy się w ramach NFZ na struny głosowe i dwa razy do roku jeździ do W. ma alergię i ponosi wydatki z tego tytułu 50 zł miesięcznie. Nie może udzielać korepetycji, bowiem z jej zakresu wiedzy nikt nie potrzebuje korepetycji. Przedstawicielka ustawowa zamieszkuje wspólnie z małoletnim synem J. . Na czynsz wydatkuje kwotę około 640 zł, internet 50 zł , energia elektryczna 171 zł co dwa miesiące, gaz 55 zł, telewizja cyfrowa z telefonem 80 zł. Przedstawicielka ustawowa wraz z pozwanym posiadają oszczędności 180.000 zł. Mieszkanie które zajmuje przedstawicielka ustawowe jest własnościowe i ma powierzchnie 51 mkw. Przedstawicielka ustawowa wraz z pozwanym są właścicielami działki letniskowej o powierzchni 4 arów wraz z domkiem, położonej w okolicach Jeziora B., garażu i dwóch samochodów w tym samochód marki T. (...), który użytkuje przedstawicielka ustawowa. Czasami matka przedstawicielki ustawowej kupuje warzywa, mięso, wędliny pomagając jej w ten sposób rzeczowo. Na rzecz powoda przekazała ostatnio kwotę 200 zł oraz przekazuje gotowe posiłki.

Pozwany D. K. ma 49 lat i jest funkcjonariuszem służby więziennej. Obecnie jest zatrudniony jako zastępca dyrektora Zakładu Karnego we W. i otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości około 5984 zł. Przy czym z uwagi na fakt, iż wysokość dochodu jaki osiągnął za poprzedni rok obecnie od jego wynagrodzenia będzie pobierany wyższy podatek i tym samym wysokości wynagrodzenia wyniesie około 4800-5000 zł.

Pozwany posiada obowiązek alimentacyjny wobec małoletniego syna J. K. w wysokości 1500 zł miesięcznie z którego wywiązuje się systematycznie.

Pozwany mieszka na stancji w C. i koszt wynajmu to kwota 500 zł plus opłaty za mieszkanie które mogą wynieść około 300 zł. Termin umowy najmu pozwany ma do dnia 30 września 2015 roku. Pozwany zamieszkuje w mieszkaniu tzw. kawalerka o powierzchni 28 mkw. Pozwany do pracy dojeżdża swoim samochodem marki T. (...) i z tego tytułu na paliwo wydatkuje kwotę 800 zł miesięcznie. Swoim samochodem dojeżdża 3 razy w tygodniu, zaś w pozostałe dni jeździ ze swoimi współpracownikami. Koszt roczny zakupu paliwu do samochodu to kwota 12.000 zł , przy czym miesięcznie zakład pracy zwraca pozwanemu kwotę 150-200 zł. Pozwany dodatkowo świadczy pracę w ramach umowy zlecenia w klubie sportowym (...) w C. i z tego tytułu otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 700 zł przy czym kwoty tej nie otrzymuje co miesiąc. Ponadto jako trener w (...) Unii (...) wraz z nagrodami otrzymał kwotę około 7000 zł rocznie. Pozwany obecnie jest zdrowy, przy czym w 2009 roku przeszedł udar i obecnie jest pod kontrolą lekarza neurologa.

Pozwany posiada wspólnie z żoną majątek w postaci mieszkania i garażu położonych w C., działki letniskowej nad Jeziorem B. z której korzysta, dwóch samochodów i oszczędności w wysokości 192.000 złotych, Pozwany w lutym 2015 roku przekazał kwotę 2800 zł następnie 1500 zł. Do tego z tytułu rozliczeń z PIT za 2014 roku pozwany przekazał na rzecz dzieci kwotę 1910 zł. Pozwany zakupił dzieciom kosmetyki za kwotę 600 zł. Pozwany zaciągnął pożyczkę w Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej przy Zakładzie Karnym we W. i co miesiąc spłaca ratę w wysokości 158,25 zł i do spłaty pozostała kwota 8100 zł. Pozwany na własne wyżywienie wydatkuje 1300 zł miesięcznie. Do tego pranie munduru 100 zł miesięcznie. Wydatki na środki czystości to kwota 200 zł miesięcznie, zakup ubrań 200 zł miesięcznie, telefon 50 zł miesięcznie, internet 50 zł miesięcznie. Pozwany ponosi wysokie koszty utrzymania samochodu w ostatnim okresie czasu zakupił nowe opony za kwotę 1420 zł nowe koła, przegląd samochodu, ubezpieczenie samochodu 1550 zł. Pozwany kiedy wyprowadził się z domu pozostawił cały majątek w postaci oszczędności i sprzętu domowego. Pozwany na rzecz powoda przekazywał kwotę 800 zł miesięcznie. Pozwany dzwoni do powoda, przy czym jego syn nie chce z nim rozmawiać. Pozwany przekazał powodowi paczkę na dzień Dziecka, młodszy syn przyjął paczkę natomiast powód wyniósł prezent do garażu. (zeznania D. K. k. 63- 64 ).

Sąd Rejonowy ustalił stan faktyczny na podstawie wskazanych wyżej dowodów tj. dokumentów w postaci: umowy ( k. 7-8), decyzji ( k. 9) zeznania podatkowego (k.12-21) zaświadczenia (k. 47, k. 48, k.49), dowodu wpłaty ( k. 50) faktur i wyciągów z rachunku bankowego (k. 56-61, k. 69-73), zeznań przedstawicielki ustawowej U. K. (k. 37) oraz zeznań pozwanego D. K. ( k. 60 v-61, k. 62.), zeznań świadka H. D. ( k. 37) U. K. ( k. 37) odpisu skróconego aktu urodzenia ( k. 5) oraz akt sprawy tut. Sądu Rejonowego w Chełmie sygn. akt III RC 89/15.

Sąd Rejonowy podzielił w całości zeznania pozwanego za wyjątkiem faktu, iż pozwany ponosi wydatki na własne wyżywienie w wysokości 1200-1300 zł miesięcznie. Przy założeniu, że pozwany przez około 23-25 dni w miesiącu korzysta z odpłatnych gorących posiłków to kwota wyniosłaby maksymalnie 500 zł. Tym samym trudno uznać, że pozwany na pozostałe posiłki wydatkuje kwotę około 800 zł miesięcznie.

Odnośnie zeznań powoda Sąd podzielił w całości jego zeznania za wyjątkiem okoliczności, iż pozwany nie przekazywał na jego rzecz alimentów, powód jest przewlekłe chory oraz faktu, że powód za korzystanie z nieruchomości ( korzystanie z wody i energii elektrycznej) wspólnie z innymi osobami położonej nad Jeziorem B. przez okres dwóch miesięcy ma uiścić kwotę 1000 zł. Zeznania powoda pozostają w sprzeczności ze zgromadzonymi dowodami oraz zasadami doświadczenia życiowego. Trudno przyjąć, aby powód pracując przez większość dnia w okresie wakacyjnym zużył tak dużą ilość wody, energii elektrycznej aby rachunek wyniósł 1000 zł. Powód składając wyjaśnienia informacyjnie podał, że nie choruje i nie ponosi stałych wydatków składając kolejne wyjaśnienia podał, że choruje na alergię w związku z czym co miesiąc ponosi wydatki najpierw podał, że w wysokości 50 zł następnie w wysokości 300 zł miesięcznie. Powód na dowód swoich twierdzeń nie przedstawił zaświadczenia lekarskiego ani jednej faktury za zakupione leki.

Sąd podzielił w całości dokumenty zgromadzone w sprawie niniejszej
i poczynił na ich podstawie wskazane wyżej ustalenia faktyczne. Nie były one kwestionowane przez strony, także i Sąd nie znalazł podstaw do ich kwestionowania.

Jeżeli chodzi o zeznania świadka H. D. to zasługiwały one na wiarę w całości jako, że były one jasne, pełne i uzupełniały twierdzenia pozwanego i poczynione ustalenia.

Jeżeli chodzi o zeznania świadka U. K. to zasługiwały one na wiarę w całości za wyjątkiem okoliczności, iż kwota 1300 zł przekazywana na rzecz powoda na jego utrzymanie pochodziła z dochodu jaki osiągała, bowiem U. K. co miesiąc otrzymywała od pozwanego przelew bankowy w wysokości od 800-1400 zł z adnotacją, że powyższa kwota jest na utrzymanie powoda. Zatem U. K. w pozostałej części partycypowała w kosztach utrzymania powoda.

Sąd Rejonowy w Chełmie zważył, co następuje:

Powództwo K. K. (1) okazało się częściowo zasadne i zasługiwało na uwzględnienie w części tj. do kwoty po 800 zł miesięcznie na rzecz uprawnionego w okresie od dnia 13 lutego 2015 roku do dnia 31 września 2015 roku, zaś w okresie od 01 października 2015 roku w wysokości 900 złotych miesięcznie. Powód domagał się natomiast alimentów w kwocie 2000 zł miesięcznie na rzecz powoda.

Orzekając o zasądzeniu od pozwanego D. K. na rzecz jego małoletniego syna kwoty po 800 zł miesięcznie za okres od dnia 13 lutego 2015 roku do dna 31 września 2015 roku, zaś w okresie od 01 października 2015 roku kwotę 900 złotych tytułem alimentów Sąd miał na względzie treść art. 133 § 1 k.r.o., zgodnie z którym rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Jednocześnie ustalając wysokość świadczenia alimentacyjnego Sąd kierował się treścią przepisu art. 135 § 1 k.r.o., zgodnie z którym zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt rozpoznawanej sprawy
i analizując zarówno usprawiedliwione potrzeby powoda, jak również możliwości zarobkowe i sytuację majątkową pozwanego stwierdzić trzeba, że obecnie zachodzą okoliczności, które czynią zasadnym jedynie w części żądanie co do wysokości alimentów obciążających pozwanego.

Ustalając wysokość alimentów Sąd miał na względzie przede wszystkim usprawiedliwione potrzeby powoda jak również możliwości finansowe pozwanego. Pozwany na utrzymanie powoda dotychczas przekazywał kwotę 800 zł czasami płacił wyższe kwoty. Przy założeniu , że matka powoda przekazywała taką samą kwotę to powód dysponował co miesiąc kwotą 1600-1800 zł na własne utrzymanie. Jednocześnie za każdym razem gdy przebywał w domu zabierał ze sobą sporządzone przez matkę i babcię gotowe posiłki tzw. „słoiki”. Koszty utrzymania małoletniego obejmują koszt wynajmu mieszkania co wynosi około 800-900 zł, zakupu wyżywienia, internet 50 zł, telefon komórkowy 50 zł, zakup biletu miesięcznego około 50 zł, koszt zakupu pomocy naukowych , podręczników około 50 zł miesięcznie, środki czystości 50 zł, wizyty u fryzjera 50 zł, ubrania w tym obuwie 200 zł miesięcznie, bilety do miejsca zamieszkania około 100 zł. Powód podał, że na wyjścia do lokalu wydatkuje kwotę 300 zł miesięcznie, jednakże trudno uznać wydatek w tym zakresie jako należący do niezbędnych. Powód podał, że obecnie choruje przewlekłe na alergię i na ten cel wydatkuje kwotę 300 zł miesięcznie jednakże na dowód tego twierdzenia nie przedstawił żadnego zaświadczenia ani faktur za zakupione leki. Powód odmawia przyjmowania prezentów od swojego ojca , jak również nie chce z nim utrzymywać żadnych kontaktów. Powód ukończył kurs pierwszej pomocy i w okresie letnim świadczył pracę w charakterze ratownika w związku z czym otrzymał wynagrodzenie 4000 zł netto. Ojciec powoda pomógł powodowi w podjęciu tegoż zatrudnienia. Jednakże pomimo to powód w dalszym ciągu nie przejawia dobrej woli w celu nawiązania prawidłowych relacji ze swoim ojcem. Zdaniem Sądu Rejonowego podana przez powoda kwota w wysokości wydatków miesięcznych na fryzjera 50 zł nie znajduje logicznego uzasadnienia.

Analizując możliwości zarobkowe i majątkowe pozwanego D. K. stwierdzić trzeba, że zasądzona kwota alimentów jest adekwatna do możliwości zarobkowych pozwanego oraz potrzeb powoda i możliwa do poniesienia bez uszczerbku. Pozwany pracuje na stanowisku zastępca Dyrektora Zakładu Karnego we W.. W 2012 roku roczny jego dochód to kwota 115 409,70 zł w tym kwota 80 526,50 zł ze stosunku pracy,

zaś z działalności wykonywanej osobiście kwota 34 883,20 zł, w 2013 roku łączny dochód to kwota 129 867, 80 zł w tym ze stosunku pracy kwota 98 085,39 zł , zaś z działalności wykonywanej osobiście kwota 31 782,41 zł , w 2014 roku roczny dochód to kwota 119 601, 20 zł w tym ze stosunku pracy kwota 99 048,40 zł, zaś z działalności wykonywanej osobiście kwota 20 552,80 zł. Według wyliczeń na podstawie złożonego rozliczenia rocznego za 2014 roku wynika iż dochód miesięczny pozwanego wyniósł netto ponad 8.200 złotych zaś z samego tylko wynagrodzenia w Zakładzie Karnym dochód miesięczny wyniósł około 6680 ( netto ) miesięcznie.

Pozwany dodatkowo pracuje jako trener sportowy i z tego tytułu otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie wprawdzie w ostatnim roku jego wysokość uległa zmniejszeniu do kwoty 20.000 zł. Jednakże w poprzednich latach oscylowała rocznie w granicach około 40.000 zł. Pozwany posiada znaczne doświadczenie i umiejętności pracując jako trener. Pozwany obecnie nie mieszka z rodziną w tym z powodem. Obecnie wynajmuje mieszkanie tzw. kawalerkę położoną w C. i ponosi koszty jej wynajmu oraz koszty utrzymania co stanowi około 800 miesięcznie. Pozwany podaje, że na własne wyżywienie wydatkuje kwotę 1200 zł Pozwany zamierza dokonać zakupu nowego mieszkania i na ten cel odkłada się środki finansowe. Pozwany do miejsca pracy dojeżdża własnym samochodem i ubezpieczenie samochodu w skali roku to wydatek około 1550 zł. W ostatnim okresie czasu pozwany dokonał zakupu nowych opon do samochodu wydatek ten jest znaczny około 1500 zł jednakże jest to wydatek jednorazowy. Do tego dochodzą koszty naprawy samochodu co również ma charakter okresowy kwota 4000 zł, a nie miesięczny. Pozwany dojeżdża do miejsca pracy z miejsca zamieszkania codziennie , czasami z osobami zatrudnionymi w Zakładzie Karnym we W. i na paliwo wydatkuje kwotę około 800 zł. Pozwany w 2009 roku przebył udar, przy czym obecnie jest zdrowy nie przyjmuje na stałe leków jednakże pozostaje pod opieką lekarza neurologa. Pozwany wspólnie z jego żoną jest właścicielem samochodu który użytkuje jego żona, mieszkania w którym mieszka jego żona z dziećmi, działki wraz z domkiem użytkowanym w okresie letnim położonej nad Jeziorem B., garaży położonego w C.. Ponadto posiada oszczędności w wysokości 192.000 zł. Pozwany na utrzymanie da J. K. przekazywał kwotę 700 zł miesięcznie, zaś na rzecz drugiego syna K. K. (1) kwotę 800 zł - 1400 zł miesięcznie tytułem alimentów. W miesiącu lutym przekazał tytułem alimentów na rzecz syna J. K. kwotę 1400 zł, zaś na rzecz K. 1400 zł. W kolejnym miesiącu przekazał na rzecz dwóch synów kwotę 1500 zł tytułem alimentów w tym, kwotę 700 zł na rzecz J. K.. Ponadto przekazał żonie kwotę około 1910 zł jako zwrot z urzędu skarbowego. Dodatkowo zakupił synom kosmetyki za kwotę 600 zł. Pozwany podał, że na własne utrzymanie łącznie wydatkuje kwotę 3500 zł miesięcznie. Wskazać należy, iż rodzice i dzieci mają prawo do równej stopy życiowej a tym samym obciążenie pozwanego alimentami w wysokości 900 zł miesięcznie z całą pewnością nie może być uznane za zbyt wygórowane, tym bardziej, iż koszty utrzymania syna K. w związku z tym, że studiuje na studiach dziennych w W. są znaczne. Nie można tracić z pola widzenia, że obowiązek alimentacyjny obciąża oboje rodziców. Tym samym matka powoda w takiej samej wysokości lub zbliżonej powinna łożyć na jego utrzymanie. Zatem powód do miesiąc będzie miał do dyspozycji kwotę około 2000 złotych . Okresowo od swojej babci otrzymuje kwotę 200 zł i produkty żywnościowe. Ponadto powód osiągając dobre wyniki na studiach ma możliwość otrzymywania stypendium z czego do tej pory nie korzystał. Zatem powód powinien podjąć starania w kierunku otrzymania stypendium co jednocześnie będzie skutkowało tym, że wysokość jego dochodu wyniesie kwotę powyżej 2000 zł.

Podsumowując powyższe Sąd Rejonowy uznał, iż kwota 800 zł odpowiada zarówno możliwościom zarobkowym i majątkowym pozwanego jak i potrzebom powoda Sąd i zasądził alimenty od dnia wniesienia pozwu do dnia 31 września 2015 roku, zaś w wysokości 900 zł miesięcznie od dnia 01 października 2015 roku mając na uwadze fakt, że powód będzie studentem II roku studiów dziennych i wydatki w zakresie jego utrzymania w niewielkim stopniu wzrosły.

Rozstrzygniecie o kosztach znajduje swoje uzasadnienie w art. 100 k.p.c. Zgodnie z treścią wskazanego przepisu w razie częściowego uwzględnienia roszczeń koszty będą stosunkowo rozdzielone lub wzajemnie zniesione. Nadmienić należy, że powód uzyskał alimenty w wysokości 45% żądanej kwoty. Tym samym kosztów procesu zostały wzajemnie zniesione.

W sprawie niniejszej powód dochodząc alimentów nie miał obowiązku uiszczania kosztów sądowych zgodnie z art. 96 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2005 roku Nr 167, poz. 1398 z późn. zm.). W tym stanie rzeczy o kosztach sądowych - wysokości należnej opłaty - orzeczono na mocy art. 108 § 1 k.p.c. w zw. z art. 113 ust. 1 powołanej ustawy, nakazując jej ściągnięcie od pozwanego. Opłata ta wobec zasądzenia alimentów po 900 zł miesięcznie wynosi 540 zł (5 % z kwoty 10800 zł). Jednocześnie pozostałą część opłaty należnej od pozwu, w zakresie oddalonej części powództwa, Sąd przejął na rachunek Skarbu Państwa.

Na mocy art. 333 § 1 pkt 1 k.p.c. wyrokowi w pkt I nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Mając na uwadze powyższe, w oparciu o wskazane przepisy, orzeczono jak w sentencji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Nafalska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Chełmie
Osoba, która wytworzyła informację:  Leszek Breś
Data wytworzenia informacji: