Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 312/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Chełmie z 2015-11-09

Sygn. akt III RC 312/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 listopada 2015 roku

Sąd Rejonowy w Chełmie III Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie następującym:

Przewodniczący : Sędzia Sądu Rejonowego Agnieszka Wiśniewska

Protokolant: st.sekr.sądowy Małgorzata Luchowska

po rozpoznaniu w dniu 28 października 2015 roku

na rozprawie

sprawy z powództwa małoletniego M. B. (1) w imieniu i na rzecz którego działa przedstawiciel ustawowy matka A. Z.

przeciwko M. B. (2)

o podwyższenie alimentów

I.  podwyższa alimenty wynikające z ugody zawartej przed Sądem Rejonowym w Chełmie w dniu 27 listopada 2014 roku w sprawie o sygn. akt III RC 503/14 od pozwanego M. B. (2) (P. (...)) na rzecz jego małoletniego syna M. B. (1) urodzonego w dniu (...) z kwoty po 500 (pięćset) złotych miesięcznie do kwoty po 750 (siedemset pięćdziesiąt) złotych miesięcznie, płatne z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca, do rąk matki dziecka A. Z. (P. (...)) jako jego przedstawicielki ustawowej, poczynając od dnia 1 lipca 2015 roku, wraz z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat;

II.  oddala powództwo w pozostałej części;

III.  zasądza od pozwanego M. B. (2) na rzecz przedstawicielki ustawowej kwotę 300 (trzysta) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu po ich stosunkowym rozdzieleniu;

IV.  nakazuje ściągnąć od pozwanego M. B. (2) na rachunek Skarbu Państwa– kasa Sądu Rejonowego w Chełmie kwotę 150 (sto pięćdziesiąt) złotych tytułem opłaty należnej od pozwu od której powód był zwolniony z mocy ustawy;

V.  wyrokowi w pkt I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt III RC 312/15

UZASADNIENIE

Pozwem złożonym do Sądu Rejonowego w Chełmie w dniu 12 czerwca 2015 roku małoletni M. B. (1) w imieniu i na rzecz którego działał przedstawiciel ustawowy- matka A. Z. reprezentowana przez pełnomocnika będącego radcą prawnym wystąpił o podwyższenie alimentów ustalonych ugoda zawartą przed Sądem Rejonowym w Chełmie dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie o sygn. akt III RC 503/14 z kwoty po 500 złotych do kwoty po 1 000 złotych miesięcznie, płatnych w terminie do dnia 10- go każdego miesiąca do rąk matki dziecka z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia termonowi płatności, zasądzenia od pozwanego na rzecz strony powodowej kosztów procesu według norm przepisanych.

W uzasadnieniu pozwu podano, że od czasu ustalenia wysokości alimentów na rzecz małoletniego M. B. (1) w kwocie po 500 złotych miesięcznie nastąpiła zasadnicza zmiana zarówno w zakresie pogorszenia warunków finansowych przedstawicieli ustawowej, a co za tym idzie również małoletniego, zmieniły się usprawiedliwione potrzeby małoletniego z zakresie opieki zdrowotnej i domowej , których matka małoletniego od momentu powrotu do pracy nie będzie w stanie samodzielnie zaspokoić. W dacie zawarcia ugody przedstawicielka ustawowa przebywała na urlopie macierzyńskim płatnym w wysokości 100 % wynagrodzenia, zaś od grudnia 2014 roku kwota urlopu macierzyńskiego zmniejszyła się do 60 % wynagrodzenia. Urlop został udzielony do dnia 11 czerwca 2015 roku przez co przedstawicielka ustawowa po tym dniu musi wrócić do pracy, a z powodu utraty pełnej dyspozycyjności spowodowanej urodzeniem dziecka nie będzie mogła podejmować dodatkowego zatrudnienia jak miało to miejsce do czasu urodzenia dziecka. Jej wynagrodzenie netto po powrocie do pracy w (...) Sp. z o.o. będzie wynosiło 2498,09 złotych netto. Obecnie zachodzi konieczność wynajęcia opiekunki do dziecka z odpłatnością w wysokości 5 złotych za godzinę, co w skali miesiąca będzie wynosić około 990 -1035 złotych. Małoletni M. B. (1) zamieszkuje wraz z matką, pozostaje pod jej bezpośrednią opieką. Na miesięczne utrzymanie małoletniego wydatkowa jest obecnie kwota 1000-1200 złotych, na którą składają się: wyżywienie 400-450 złotych, koszty związane z zapewnieniem zdrowia 100 złotych, niezbędne środki higieniczne (pampersy, oliwki, nieuczulające środki do prania) 250-300 złotych, odzież 100-150 złotych, zabawki edukacyjne 50 złotych. Małoletni urodził się z wiotkością krtani, mimo, że choroba nie generuje nadmiernych kosztów leczenia dziecko wymaga specjalnej opieki gdyż w czasie choroby zaczyna się dusić.

Pozwany M. B. (2) oprócz płacenia alimentów nie uczestniczy w codziennym życiu małoletniego syna, nie interesuje się jego potrzebami, zdrowiem, jego kontakty z dzieckiem są sporadyczne, przedstawicielka ustawowa nie może liczyć na jego pomoc w wychowaniu syna, także w czasie choroby małoletniego poprzez dowiezienie dziecka do lekarza czy zrobienia zakupów. Pozwany nadal przebywa na rencie, którą pobiera w wysokości 2494 złotych netto. Dodatkowo prowadzi działalność gospodarczą zajmującą się sprzedażą detaliczną witaminy B17, prowadzi dodatkowo kampanie reklamowe i usługi reklamowe. Według przedstawicielki ustawowej miesięczny dochód pozwanego wynosi obecnie łącznie 4500-5000 złotych. Pozwany jest kawalerem, nie ma nikogo oprócz małoletniego na utrzymaniu (pozew k. 1-9).

W odpowiedzi na pozew pozwany M. B. (2) wnosił o oddalenie powództwa. W uzasadnieniu podał, że nieprawdą jest, iż nie interesuje się dzieckiem. Podał, że przedstawicielka ustawowa często utrudnia mu kontakty z synem, prośby o chęć zabierania syna do swojego miejsca zamieszkania, o informowanie o stanie zdrowia, o planowanych wizytach lekarskich, o porozumienie w kwestii opieki nad synem kończą się sprzeczkami. W związku z tym, że jego spotkania z dzieckiem odbywają się w czasie wyznaczonym przez matkę, często są przekładane lub odwoływane pozwany wystąpił z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Chełmie o ustalenie kontaktów z dzieckiem. Gdy zaszła konieczność powrotu matki dziecka do pracy i zapewnienia opieki synowi pozwany zaproponował, że będzie opiekował się synem w godzinach od 12:00 do czasu powrotu matki z pracy, jednak przedstawicielka ustawowa nie zgodziła się. Pozwany znalazł żłobek o wysokich standardach i dobrym poziomie opieki. Pozwany podał, że jego dochód stanowi renta inwalidzka w wysokości 2522 złotych, stopień inwalidztwa ogranicza mu możliwości w znalezieniu pracy zaś prowadzona przez niego działalność przynosi straty. Podał, że ponosi wydatki rzędu 400 złotych za mieszkanie tj. czynsz, woda, energia, gaz, spłaca kredyt mieszkaniowy z ratą po 580 złotych, kredyt na firmę 606 złotych, opłaca telefon 100 złotych, na leki wydatkuje po 100 złotych, koszt paliwa 200 złotych. Podał, że terminowo płaci alimenty na rzecz syna po 500 złotych miesięcznie ( odpowiedź na pozew k. 69-72).

Na rozprawie w dniu 13 lipca 2015 roku pełnomocnik przedstawicielki ustawowej popierał powództwo, pozwany nie uznawał powództwa i wnosił o jego oddalenie ( protokół rozprawy k.100-101).

Na kolejnych terminach rozpraw w dniach: 7 września 2015 roku (k. 144-146v), 5 października 2015 roku (k. 150-150v) strony podtrzymywały swoje stanowiska.

Na rozprawie w dniu 28 października 2015 roku (k. 160) pełnomocnik strony powodowej popierał powództwo wniósł o zasądzenie kosztów procesu, zaś pełnomocnik pozwanego nie uznawał powództwa, wnosił o jego oddalenie oraz o zasądzenie kosztów (protokół rozprawy k. 158-160).

W oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

Małoletni M. B. (1) urodzony w dniu (...) w L. jest synem A. I. Z. i M. B. (2), strony nie pozostawały ze sobą w związku małżeńskim (bezsporne, odpis skrócony aktu urodzenia k.13).

Na mocy ugody zawartej przed Sądem Rejonowym w Chełmie w dniu 27 listopada 2014 roku w sprawie o sygnaturze akt III RC 503/14 pozwany M. B. (2) zobowiązał się płacić na rzecz swojego małoletniego syna M. B. (1) alimenty w kwocie po 500 złotych miesięcznie z góry do dnia 10 - go każdego miesiąca do rąk matki małoletniego A. Z. z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat, ponadto pozwany zobowiązał się pomagać mace w wychowaniu dziecka, dowozić małoletniego do lekarza, pomagać przy robieniu zakupów dotyczących syna w przypadku choroby dziecka lub choroby matki na swój koszt (bezsporne, ugoda karta 116v akt sprawy III RC 503/14).

W dacie ustalania obowiązku alimentacyjnego w wysokości po 500 złotych miesięcznie uprawniony do alimentacji małoletni M. B. (1) miał ukończone 5 miesięcy, pozostawał pod bezpośrednią pieczą matki A. Z.. Dziecko urodziło się z wiotkością krtani, w związku z tym często zapadało na przeziębienia, konieczne było robienie dziecku inhalacji i podawanie leków. Do niezbędnych miesięcznych wydatków związanych z utrzymaniem małoletniego należały: zakup produktów żywnościowych odpowiednich dla wieku tj. mleka modyfikowanego- 4 opakowania miesięcznie (35 złotych za opakowanie), gotowych mieszanek i dań (obiadków, deserków), kaszek ekspresowych, kleików oraz soków, ponadto zakup leków w tym witamin, probiotyków (około 150 złotych), zakup środków higienicznych tj. pampersów, oliwek, środków do kąpieli, nieuczulających proszków do prania (około 300 złotych), koszt zakupu ubranek (około 200 złotych), zabawek 50 złotych.

Przedstawicielka ustawowa A. Z. w tym czasie przebywała na urlopie macierzyńskim i pobierała 100% świadczenia jakie otrzymywała z pracy. Przed urodzeniem dziecka od 1 marca 2014 roku zatrudniona była na czas nieokreślony na stanowisku specjalisty BHP w wymiarze ½ etatu w firmie Usługi (...) W. B. (1) z wynagrodzeniem 3000 złotych brutto, dodatkowo w firmie (...) Sp. z o.o. z siedzibą w C. od dnia 28 lutego 2014 roku na czas określony do dnia 31 grudnia 2015 roku na stanowisku specjalisty BHP w wymiarze ¼ etatu z wynagrodzeniem 950 złotych brutto. Dodatkowo w wymiarze pełnego etatu na czas nieokreślony w firmie (...) Sp. z o.o. z wynagrodzeniem 3000 złotych brutto miesięcznie. Była właścicielką mieszkania o powierzchni 48,10 m 2 , miesięczne koszty utrzymania mieszkania kształtowały się na poziomie 400 złotych.

Zobowiązany do alimentacji M. B. (2) w tej dacie był stanu wolnego, oprócz małoletniego syna nie miał nikogo na utrzymaniu. Był inwalidą II grupy zgodnie z orzeczeniem Rejonowej Komisji MSW niezdolnym do służy w Straży Granicznej z możliwością podjęcia pracy lekkiej nie obciążającej kręgosłupa, pobierał rentę w wysokości (...) netto miesięcznie. W tej dacie prowadził działalność gospodarczą, która przyniosła straty. Spłacał kredyt gospodarczy z ratą 673 złotych miesięcznie, ponadto spłacał kredyt hipoteczny z ratą 560 złotych. Był właścicielem gruntów rolnych o powierzchni 1,95 ha fizycznych (0,995 ha przeliczeniowych) o dochodzie rocznym 2 856,10 złotych położnych w miejscowości P. w gminie W., za które dotacje unijne pobierał jego ojciec użytkujący ziemię. Leczył się na kręgosłup (akta sprawy III RC 503/14 Sądu Rejonowego w Chełmie).

Obecnie uprawniony do alimentacji M. B. (1) ma prawie 1,5 roku, nadal zapada na infekcje górnych dróg oddechowych, nawracające zapalenie krtani w związku z czym nie jest wskazane by dziecko uczęszczało do żłobka. Koszt leczenia dziecka w przypadku choroby oscyluje w granicach 100 złotych miesięcznie. Małoletni nadal jest karmiony obiadkami ze słoiczków, deserkami, których miesięczny koszt to 300 złotych (10 złotych dziennie) oraz kaszkami których koszt to 50-60 złotych w skali miesiąca, dodatkowo spożywa mleko, jogurty, serki, biszkopty. Zdarza się, że matka gotuje sama posiłki dla syna. Dziecko nadal korzysta z pampersów. Konieczny jest zakup 3 opakowań pieluch miesięcznie (150 złotych), na inne artykuły higieniczne matka przeznacza 40- 70 złotych miesięcznie (zeznania przedstawicielki ustawowej A. Z. k. 100v, 158v-159v, zaświadczenie lekarskie k. 143, faktury za leki k. 40-47, faktury za żywność, odzież i artykuły higieniczne k. 24-39, 48-60, 61).

Przedstawicielka ustawowa A. Z. ma obecnie 42 lata, nadal zamieszkuje wraz z małoletnim we własnościowym mieszkaniu w C., nie posiada oszczędności. Od dnia 12 czerwca 2015 roku powróciła do pracy po urlopie rodzicielskim które ostatnio pobierała w wysokości 60 % wynagrodzenia. Umowy z pracodawcami Usługi (...) W. B. (1) i (...) Sp. z o.o. z siedzibą w C. zostały rozwiązane w dniu 10 czerwca 2015 roku na mocy porozumienia stron w związku z mniejszą dyspozycyjnością przedstawicielki ustawowej spowodowaną obowiązkami związanymi z opieką nad dzieckiem. Obecnie pracuje w pełnym wymiarze czasu pracy w godzinach od 7:00 do 15:00, jako referent administracyjno- biurowy i specjalista do spraw BHP w firmie (...) Sp. z o.o. z wynagrodzeniem 3500 złotych brutto miesięcznie, w tym czasie dzieckiem zajmuje się opiekunka, godzina opieki to koszt 5 złotych. Miesięcznie koszt wynajęcia opiekunki to około 1 000 złotych. Przedstawicielka ustawowa ponosi koszty utrzymania mieszkania w łącznej wysokości około 400 złotych miesięcznie. Opłaca również rachunek na telefon komórkowy. Obecnie jest właścicielką samochodu osobowego marki H. (...) z 2014 roku, który nabyła w styczniu 2015 roku za 35000 złotych z czego 5 000 złotych pożyczyła u rodziny (zeznania przedstawicielki ustawowej A. Z. k. 100v, 158v-159v, zeznania świadków: B. M. k. 146, M. W. k. 144v-145, M. K. k.145, M. Z. k. 145v, zaświadczenie z (...) Sp. z o.o. k. 14, świadectwa pracy k. 103-105, zaświadczenie o zatrudnieniu k. 106).

Zobowiązany do alimentacji M. B. (2) ma obecnie 41 lat, pobiera świadczenie rentowe, które obecnie wynosi 2522 złote. Od marca 2015 roku prowadzi firmę reklamową zajmującą się udostępnianiem wizytówek dla różnych firm, prowadził również sklep internetowy zajmujący się sprzedażą witamin, jednak obecnie z powodu strat ( w 2014 roku strata wyniosła 14606, 98 złotych) zlikwidował tą działalność. Od czerwca 2015 roku rozprowadza też produkty marki A. obecnie ma jednego klienta. Nadal jest właścicielem działki rolnej w P. o pow. 0,995 ha przeliczeniowych, od 2008 roku pozostaje też pod stałą opieką poradni neurologicznej, przyjmuje leki, których koszt to 100 złotych miesięcznie. Nadal zamieszkuje w tym samym mieszkaniu w C., za które spłaca kredyt hipoteczny z ratą 560 złotych miesięcznie, koniec spłaty przypada na 2036 rok. Dodatkowo spłaca kredyt gospodarczy z ratą po 606 złotych. Miesięczne wydatki związane z opłatami za mieszkanie kształtują się na poziomie 400 złotych. Do tego dochodzą opłaty za media- 47,97 złotych i telefon. Poza małoletnim synem nie ma innych dzieci na utrzymaniu, mieszka sam. Obecnie jest właścicielem samochodu osobowego marki P. (...). Kontakty z synem na ustalone w poniedziałki i środy od godz. 15.30 do godz. 18.30 oraz w I i III weekend miesiąca w soboty i niedziele od godz. 10:00 do godz. 18.00, realizuje je. Gdy dziecko ma przebywać u ojca matka A. Z. zabezpiecza żywność dla syna tj. gotowe obiadki, deserki, ciasteczka, w czasie realizowania kontaktów ojciec zaopatrza dziecko w pieluchy. Oprócz płaconych alimentów partycypuje w kosztach utrzymania syna, kupuje ubranka, buty, zabawki. Gdy zaszła konieczność zapewnienia dziecku opieki w czasie gdy przedstawicielka ustawowa miała powrócić do pracy proponował pomoc w opiece nad synem od godziny 12.00 do czasu powrotu matki z pracy, następnie znalazł dla syna miejsce w żłobku i obiecał pomoc w dowożeniu dziecka do placówki (zeznania pozwanego M. B. (2) k. 100v-101, 159v-160, zeznania świadka K. K. k. 150-150v, zeznania świadka W. B. (2) k. 158-158v, faktury za leki k. 89, zeznanie podatkowe za 2014 rok k. 126-131, potwierdzenia przelewów k. 118,119).

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o powołany wyżej materiał dowodowy z zeznań stron: przedstawicielki ustawowej A. Z. (k. 100v, 158v-159v), pozwanego M. B. (2) (k.100v-101, 159v-160), zeznań świadków:

M. W. (k.144v-145), M. K. (k.145), M. Z. (k. 145v), B. M. (k. 146), K. K. (k. 150-150v), W. B. (2) (k. 158-158v) oraz dokumentów w postaci: zaświadczenia lekarskiego (k. 143), zaświadczenia z (...) Sp. z o.o. (k. 14), świadectw pracy (k. 103-105), zaświadczenia o zatrudnieniu (k. 106), zeznania podatkowego za 2014 rok (k. 126-131), potwierdzeń przelewów (k. 118,119), faktur: za leki (k. 40-47, 89), za żywność, odzież i artykuły higieniczne (k. 24-39, 48-60, 61), skróconego aktu urodzenia dziecka (k. 13) oraz akt sprawy III RC 503/14.

Powyższe dowody wzajemnie się uzupełniają, tworząc logiczną i spójną całość.

Dokonując oceny treści zeznań przedstawicielki ustawowej A. Z. (k. 100v, 158v-159v) oraz pozwanego M. B. (2) (k. 100v-101, 159v-160) Sąd dał im wiarę w całości, gdyż strony przedstawiły rzetelnie swoją sytuację osobistą i majątkową, przy czym ich twierdzenia znajdują odzwierciedlenie w pozostałym materiale dowodowym zgromadzonym w toku postępowania i dlatego też Sąd obdarzył je przymiotem wiarygodności.

Sąd uznał za wiarygodne w całości zeznania świadków: B. M. (k. 146), M. W. (k. 144v-145), M. K. (k.145), M. Z. (k. 145v), K. K. (k. 150-150v), W. B. (2) (k. 158-158v), gdyż były one jasne, pełne i znajdujące potwierdzenie w zeznaniach stron oraz zgromadzonym materiale dowodowym.

Prawdziwość dokumentów przedłożonych w przedmiotowej sprawie nie była podważana przez żadną ze stron. Zostały one sporządzone przez kompetentne organy w ramach ich uprawnień i Sąd nie znalazł podstaw, dla których należałoby odmówić im waloru wiarygodności.

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Powództwo przedstawicielki ustawowej A. Z. działającej w imieniu i na rzecz małoletniego M. B. (1) zasługiwało na częściowe uwzględnienie tj. podwyższenie alimentów do kwoty po 750 złotych miesięcznie. W pozostałej części, jako zbyt wygórowane podlega oddaleniu.

Przedstawicielka ustawowa działając w imieniu i na rzecz małoletniego domagała się podwyższenia alimentów na rzecz małoletniego syna z kwoty 500 złotych miesięcznie do kwoty po 1000 zł miesięcznie.

Analizując zasadność tak sformułowanego żądania Sąd kierował się treści przepisu art. 135 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej jako k.r.o), zgodnie z którym zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego i od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego jak również treścią przepisu art. 138 k.r.o zgodnie, z którym w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

Przez zmianę stosunków, o których stanowi art.138 k.r.o. uzasadniającą zmianę orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego rozumieć należy zwiększenie się usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego bądź istotne zmniejszenie albo ustanie możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji. W takich sytuacjach zachodzi konieczność skorygowania ustalonego obowiązku alimentacyjnego przez obniżenie bądź też podwyższenie alimentów. Podstawą do żądania podwyższenia alimentów jest więc jedynie zwiększenie się potrzeb uprawnionego lub poprawa w sytuacji majątkowej i materialnej zobowiązanego.

Wskazać przy tym trzeba, że zgodnie z art. 133 § 1 k.r.o. rodzice są obowiązani do świadczeń alimentacyjnych wobec dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Przy ustalaniu zakresu tych świadczeń należy z kolei uwzględnić zarówno usprawiedliwione potrzeby uprawnionego, jak też możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego - art. 135 § 1 k.r.o.

Dla oceny zasadności zgłoszonego w niniejszej sprawie roszczenia należało ustalić, czy od daty ustalania obowiązku alimentacyjnego nastąpiła taka zmiana stosunków, która uzasadniałaby uwzględnienie powództwa.

Stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie od momentu ostatniego ustalenia wysokości alimentów należnych od pozwanego M. B. (2) na rzecz jego małoletniego syna M. B. (1) pojawiła się jedna okoliczność uzasadniająca podwyższenie tych świadczeń. Niemniej jednak należy podkreślić, iż ostatnie ustalenie wysokości świadczenia alimentacyjnego miało miejsce niedawno bo niespełna rok temu i przez ten czas potrzeby małoletniego powoda nie zwiększyły się zaś możliwości finansowe zobowiązanego M. B. (2) nie uległy znaczącej zmianie.

Ostatnia wysokość alimentów w kwocie 500 złotych została ustalona na mocy ugody zawartej przez Sądem Rejonowym w Chełmie w dniu 27 listopada 2014 roku w sprawie o sygn. III RC 503/14.

Od tego czasu po stronie powodowej pojawiła się okoliczność zapewnienia opieki dla małoletniego w czasie gdy przedstawicielka ustawowa przebywa w pracy. W związku z tym wygenerowane zostały koszty wynajęcia opiekunki do dziecka w wysokości około 1 000 złotych miesięcznie. Co prawda pozwany oferował swoją pomoc w opiece nad synem jednak był gotów świadczyć tę pomoc od godziny 12:00 do czasu powrotu matki małoletniego z pracy, tym samym koniecznym było zapewnienie opieki dla dziecka do godz. 12:00. Pozwanemu udało się znaleźć wolne miejsce dla syna w żłobku, pozwany zaoferował także swoją pomoc w dowożeniu dziecka do placówki. Ostatecznie przedstawicielka ustawowa zrezygnowała z tego rozwiązania twierdząc, że nie może liczyć na punktualność ze strony pozwanego. Dodatkowo złożyła do akt sprawy zaświadczenie lekarskie z treści którego wynika, że nie jest wskazane by małoletni z powodu częstego zapadania na infekcje w chwili obecnej uczęszczał do żłobka. Małoletni urodził się z wiotkością krtani co powoduje częste występowanie infekcji.

Należy zauważyć, że małoletni mimo, że ma już ukończone półtorej roku przez cały czas jest karmiony gotowymi daniami ze słoiczków w postaci zupek, dań, deserków co powoduje powstanie dodatkowych kosztów żywienia dziecka rzędu 300 złotych miesięcznie. W ocenie Sądu przedstawicielka ustawowa powinna samodzielnie przygotowywać posiłki dla syna, w ten sposób urozmaicać jego dietę, uczyć nowych smaków, przygotowywać dziecko do wejścia w fazę spożywania żywności przeznaczonej dla starszych dzieci, tym samym pomniejszyła by koszty związane z zakupem dań w słoiczkach. Należy wskazać, że możliwości żywieniowe 18 miesięcznego dziecka są na tyle bogate, że nie występuje już konieczność podawania dużych ilości mleka modyfikowanego jak miało to miejsce gdy dziecko miało 5 miesięcy i koszty zakupu 4 opakowań mleka wynosiły 140 złotych miesięcznie. Obecnie matka małoletniego ponosi również mniejsze miesięczne koszty leczenia dziecka, co prawda dziecko cały czas zapada na infekcje i konieczne jest też podawanie mu witaminy D3, to jednak obecnie koszty leczenia są niższe. Tym samym część wydatków, które matka ponosi w zmniejszonej wysokości, a także część kosztów jakie przeznaczane są na zakup gotowych dań w słoiczkach można przeznaczyć na pokrycie części bieżących nowych wydatków na dziecko.

Należy wskazać, iż na ocenę i zasadność potrzeb uprawnionego należy patrzeć głównie przez pryzmat możliwości zarobkowych rodziców. Każde dziecko musi mieć zapewnione podstawowe warunki egzystencji takie jak wyżywienie, odzież, środki czystości czy zapewnioną opiekę zdrowotną.

W ocenie Sądu Rejonowego odpowiednie do uzasadnionych potrzeb małoletniego powoda, jak możliwości finansowych i zarobkowych pozwanego będą alimenty podwyższone do kwoty po 750 złotych na rzecz małoletniego tj. o 250 złotych.

Jeśli chodzi o sytuację finansową pozwanego M. B. (2) należy stwierdzić, że w zasadzie nie zmieniła się ona. Pozwany nadal pobiera świadczenie rentowe obecne w wysokości 2 522 złote. Co prawda od marca 2015 roku rozpoczął działalność reklamową zajmującą się udostępnianiem wizytówek dla różnych firm, nie prowadzi już sklepu internetowego zajmującego się sprzedażą witamin. Pozwany od czerwca 2015 roku rozprowadza produkty marki A.. Nadal jest właścicielem działki rolnej w P., nadal leczy się i przyjmuje leki. Nadal spłaca kredyty z ratami po 560 złotych i 606 złotych miesięcznie. Ponosi koszty utrzymania mieszkania. Należy wskazać, że pozwany stara się pozyskiwać nowe źródła dochodów i to w ocenie Sądu zasługuje na uznanie.

Przedstawicielka ustawowa obecnie znajduje się w gorszej sytuacji finansowej niż miało to miejsce w dacie ustalenia wysokości alimentów na 500 złotych miesięcznie, to jednak jest w dużo korzystniejszej sytuacji finansowej niż pozwany. Co prawda nie uzyskuje obecnie dochodów z tytułu dodatkowego zatrudnienia, ale z bogatym doświadczeniem zawodowym w czasie gdy małoletni przebywa pod opieką ojca tj. w poniedziałki i środy od 15:30 do 18:00 oraz w co drugi weekend może starać się na nowo podjąć dodatkowe zatrudnienie w tych dniach i godzinach.

Ustalając wysokość alimentów Sąd miał na uwadze, iż stosownie do art. 133 § 1 k.r.o. obowiązek alimentacyjny obciąża oboje rodziców dziecka. Jednakże, zgodnie z art. 135 § 2 k.r.o. wykonywanie tego obowiązku może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o utrzymanie i wychowanie dziecka.

Z dowodów zgromadzonych w niniejszej sprawie wynika, że obecnie większy ciężar osobistych starań o wychowanie małoletniego co prawda spoczywa na przedstawicielce ustawowej, to jednak nie można nie zauważyć zaangażowania ze strony ojca, który realizuje ustalone kontakty z synem, oprócz płaconych alimentów kupuje synowi ubranka, zabawki w czasie realizacji kontaktów zaopatrza dziecko w pieluchy. Małoletnim obecnie od poniedziałku do piątku do godziny 15:30 zajmuje się opiekunka.

Określając wysokość alimentów Sąd miał na względzie to, że podwyższone alimenty mają służyć zaspokajaniu bieżących, usprawiedliwionych potrzeb małoletniego. Jednocześnie powództwo w pozostałym zakresie, tj. ponad kwotę 750 złotych jako zbyt wygórowane podlegało oddaleniu. Sąd podwyższył alimenty od dnia 1 lipca 2015 roku, bowiem do tego czasu pozwany regularnie łożył na utrzymanie syna, a nawet zaspokajał jego potrzeby w szerszym, niż ustalony zakresie, zaś okoliczność wynajęcia opiekunki do dziecka pojawiła się od dnia 12 czerwca 2015 roku tym samym przedstawicielka ustawowa nie miała obowiązku opłacenia opieki za cały miesiąc czerwiec.

Rozstrzygnięcie o kosztach procesu znajduje swoje uzasadnienie w art. 100 k.p.c. Wobec częściowego uwzględniania powództwa koszty pomiędzy stronami zostały stosunkowo rozdzielone. Powódka wygrała proces w 50 % (dochodziła podwyższenia alimentów o kwotę 500 złotych miesięcznie, a podwyższono o 250 złotych), a tym samym należy jej się zwrot wynagrodzenia pełnomocnika. Wobec faktu, iż wynagrodzenie to zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu wynosi 600 złotych, należało zasądzić od pozwanego na rzecz powódki kwotę 300 złotych ( 50 % z 600 złotych).

W myśl art. 108 § 1 k.p.c. sąd w każdym w orzeczeniu kończącym sprawę w instancji rozstrzyga o kosztach, stąd na podstawie art. 113 ust.1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku - Koszty sądowe w sprawach cywilnych uwzględniając powództwo Sąd obowiązany był nakazać ściągnąć na rachunek Skarbu Państwa od pozwanego należne koszty sądowe wobec uwzględnienia powództwa, od ponoszenia których strona powodowa z mocy prawa jest zwolniona - art. 96 ust 1 pkt 2 cytowanej ustawy. Koszty te wynoszą kwotę 150 złotych i obejmują tylko opłatę stosunkową od pozwu - wobec podwyższenia alimentów o 250 złotych miesięcznie (5 % z kwoty 3 000 zł).

Na mocy art. 333 § 1 pkt 1 k.p.c. wyrokowi w pkt I nadano rygor natychmiastowej wykonalności

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Nafalska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Chełmie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Sądu Rejonowego Agnieszka Wiśniewska
Data wytworzenia informacji: